Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου στην Τολοφώνα Δωρίδος

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος αποφάσισε τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δημοτικού ακινήτου, ισογείου καταστήματος 60τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος (πρώην κοινοτικό κατάστημα) με τους παρακάτω όρους:


Άρθρο 1ο
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στην Ερατεινή στις 17 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι δωδεκαετής, με χρόνο έναρξης την ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου και του τελευταίου πλειοδότη και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης.
Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά τη λήξη της μίσθωσης, απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή όχληση, να εκκενώσει και να παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή στην καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος.
Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα, η οποία θα ανέρχεται, για κάθε μέρα καθυστέρησης, σε ποσό ίσο με το δέκατο πέμπτο (1/15) του, κατά τη λήξη της σύμβασης, καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.

Άρθρο 3ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 70,00 € μηνιαίως. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατικής ή νόμιμης), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 4ο
Το  υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί, από τον πλειοδότη, ως Κατάστημα, (Παραδοσιακό Καφενείο).
Ρητά προβλέπεται ότι ο πλειοδότης (μισθωτής) θα υποχρεούται να παρέχει στον εκπολιτιστικό σύλλογο Τολοφώνος κάθε διευκόλυνση για τη διοργάνωση και διενέργεια της ετήσιας εκδήλωσης με τίτλο «Γιορτή της Πίτας».

Άρθρο 5Ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς, ήτοι ποσού ευρώ 84,00. Η εγγυητική συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη, καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος.

Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας, ώστε να καταστεί αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων σύμβασης.

Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Δωρίδος με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο, θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή, οι οποίοι ενέχονται για τυχόν επίτευξη κατώτερου μισθώματος από το ποσό της προσφοράς.

Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Δωρίδος ουδεμία ευθύνη φέρει για τη χορήγηση διοικητικών και λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία του Καταστήματος από τον πλειοδότη, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει τον πλειοδότη σε ό,τι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.

Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Άρθρο 12ο
Ρητά συμφωνείται ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το κόστος ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου, χωρίς να αλλοιωθεί η μορφή του διατηρητέου αυτού κτιρίου και σε κάθε περίπτωση μετά την έγκριση του Τοπικού συμβουλίου της Τ.Κ. Τολοφώνος και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οποιαδήποτε επέμβαση από το μισθωτή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δε θα θίγει τη στατική επάρκεια και τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και απαραίτητα μετά την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας των αρμοδίων αρχών κατά το παραπάνω.
Το μίσθιο θα παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση. Θα παραμείνει δε σε όφελος του μισθίου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα του μισθωτή προς αφαίρεση ή απαίτησή του προς αποζημίωση, ή αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, από τα οποία δικαιώματά του και αξιώσεις του.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαίούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα, κλπ., που μπορούν να αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου, υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπένες της τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.

Άρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η συστέγαση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βέβαια χρονολογία.

Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Άρθρο 15ο
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές αυτές γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως από τους πλειοδότες δίπλα στα ονοματεπώνυμά τους, οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα που πλειοδοτεί και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αναδειχθεί πλειοδότης σε ένα δημοτικό ακίνητο, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δημοπράτηση άλλου δημοτικού ακινήτου.

Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, νερού στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού, κλπ.) σε σχέση με το μίσθιο, καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης βόθρου. Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή.

Άρθρο 17ο
Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 18ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 19ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 20ο
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχουν, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρςε πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας. Σε περίπτωση που και πάλι η δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 1, άρθρο 192 Ν.3463/06).

Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο, θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 22ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Γραμματείας Δήμου Δωρίδος, 2266032301.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις