Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ1.Μόλις λάβει το λογαριασμό της ΔΕΗ καταθέτει προσφυγή (σχέδιο της οποίας παρατίθεται κάτωθι)στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας του ακινήτου. Για την κατάθεση δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου, ούτε παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Απαιτείται μόνο μεγαρόσημο.
2. Πληρώνει το αναλογούν χρηματικό ποσό του λογαριασμού της ΔΕΗ, πλην του ποσού που αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος ακινήτου, στα ΕΛΤΑ ή σε Τράπεζα και αν εκεί αρνηθούν να παραλάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στη μερική εξόφληση υπερ της ΔΕΗ, τότε καταθέτει το ποσό στο ΤΠΔΑ. Αυτό γίνεται σε χρόνο πριν την προκαθορισμένη στο λογαριασμό ημερομηνία πληρωμής του.
3. Την επομένη ημέρα λήξης του λογαριασμού που δεν έχει πληρωθεί εν όλω κατατίθενται ομαδικές αιτήσεις φορολογουμένων χορήγησης προσωρινών διαταγών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά της ΔΕΗ με την μορφή προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης με τις οποίες ζητείται να υποχρεωθεί η ΔΕΗ (ή όποιος άλλος πάροχος) να μη διακόψει τη ρευματοδότηση.
4. Η δικαστική δαπάνη για την άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων περιορίζεται στην αμοιβή για την επίδοση της με δικαστικό επιμελητή, στα ένσημα για την κατάθεση, στις παρακρατήσεις υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου και στις φωτοτυπίες.
5. Μπορεί να καταθέσει επίσης ο φορολογούμενος αίτηση αναστολής ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά ο χρόνος έκδοσης απόφασης μπορεί να είναι μεταγενέστερος της ημέρας πληρωμής του λογαριασμού. Απαιτείται η καταβολή αναλογικά παραβόλου 2% εκ του ποσού του ειδικού τέλους αλλά και παράσταση δικηγόρου καθώς και επίδοση της αίτησης, που σημαίνει αύξηση του δικαστικού κόστους.
6. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείται να επικοινωνήσετε μέσω email
                                           
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ[1]
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ...; ...; ...; ...; ...;.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Του ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. του ...; ...; ...; ...; ...; ...;., ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. [επάγγελμα], κατοίκου ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;, οδός ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.αριθμός ...; ...; ...;, ΑΦΜ ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.

                                                        ΚΑΤΑ

1. του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.

2. του με αύξοντα αριθμό ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;. λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ...; ...; ...; ...; ...;. ...; ...; ...;.. [ΔΕΗ ή εναλλακτικός πάροχος], με ημερομηνία έκδοσης ...;- ...;- ...; ...; ...;,κατά το μέρος που με αυτόν καταλογίζεται σε βάρος μου Έκτακτο Ειδικό Τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου ...; ...;. του Ν.  ...; ...;../2011, ποσού ...; ...; ...; ...; ...; ...;. ευρώ


3. της υπ' αριθμό...; ...; ...;/ ...;.- ...;.- ...; ...; ...; εγγραφής στο χρηματικό κατάλογο της ΔΟΥ ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;. για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου ...; ...;. του Ν.  ...; ...;../2011, ποσού ...; ...; ...; ...; ...; ...;. ευρώΕίμαι ιδιοκτήτης[2]του ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. [διαμερίσματος,μονοκατοικίας, καταστήματος κ.ά.](στον ...; όροφο της πολυκατοικίας) που βρίσκεται στο Δήμο του ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;, περιοχή ...; ...; ...; ...; ...;.. ...; και στην οδό ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;,αριθμός ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;, εμβαδού τ.μ. και δομημένης επιφάνειας ...; ...; ...; τ.μ. και το οποίο αποτελείται από ...; ...; ...; ...; ...; ...; [περιγραφή].

Με τον με αύξοντα αριθμό ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;. λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ...; ...; ...; ...;.. ...; ...; ...;.. [ΔΕΗ ή εναλλακτικός πάροχος], με ημερομηνία έκδοσης ...;- ...;- ...; ...; ...;καταλογίσθηκε σε βάρος μου Έκτακτο Ειδικό Τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου ...;. του Ν.  ...; ...;/2011 (εφεξής «Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε.»),ύψους ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. ( ...; ...; ...;) ευρώ.

Η επιβολή του εν λόγω τέλους είναι αντισυνταγματική και αντικείμενη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για τους εξής λόγους:

1. Παραβίαση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας

Το προσβαλλόμενο τέλος ακινήτου προσβάλλει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, ο πυρήνας του οποίου προστατεύεται απόλυτα τόσο από το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος όσο και από το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.

Ειδικότερα, το επίδικο τέλος αποτελεί την τέταρτη σωρευτικά επιβαλλόμενη επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα μετά το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), ο οποίος αντικατέστησε το Ειδικό Τέλος Ακινήτων, το δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), και το συμπληρωματικό φόρο εισοδήματος στα εισοδήματα από ακίνητα, μη υπολογιζομένων των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και του τέλους χαρτοσήμου 3,6% στις επαγγελματικές μισθώσεις. Σε συνδυασμό με τους φόρους που προβλέπονται για την απόκτηση του ακινήτου, δηλαδή το Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ), το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στα νεόδμητα Ακίνητα(ΦΠΑ) και τους φόρους κληρονομίας ή δωρεάς, η επιβολή του προσβαλλόμενου τέλους, το οποίο αρχικώς ανακοινώθηκε διετές, στη συνέχεια επιμηκύνθηκε σε τετραετές, για να καταλήξει έκτακτο τέλος «αορίστου χρόνου», οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταβολή, μέσα σε λίγα χρόνια, του ισόποσου της αξίας του ακινήτου σε φόρους. Συνεπώς, συνολικά υπολογιζόμενη, η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, καταλήγει σε δήμευση της περιουσίας αυτής,προσβάλλοντας έτσι κατάφορα την συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας και το προστατευμένο από την ΕΣΔΑ δικαίωμα της σεβασμού της περιουσίας.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις των εκμισθούμενων ακινήτων, η προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας επιτάσσει η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας να μπορεί να καλύπτεται ικανοποιητικά από το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής. Και τούτο διότι, εφόσον η φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί επαρκώς από το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευσή της, στην πραγματικότητα καταλήγει στη συνταγματικά ανεπίτρεπτη απομείωση της ίδιας της περιουσίας. Εν προκειμένω, η επιβολή του επίδικου τέλους, κατ' όνομα μόνον «έκτακτου» και στην πραγματικότητα μόνιμου, ουσιαστικά καταλήγει σε δήμευση του εισοδήματος από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, καθώς με την επιβολή του τέλους αυτού η συνολική φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του ακαθάριστου εισοδήματος από την εκμετάλλευση της περιουσίας αυτής.

Για το λόγο αυτό η επιβολή του επίδικου τέλους είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.

2. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και προσβολή της αξίας του ανθρώπου

Η επαπειλούμενη κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του επίδικου τέλους παραβιάζει κατάφωρα τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), η οποία επιτάσσει το επιβαλλόμενο μέτρο να μην είναι δυσανάλογα επαχθές σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, σε συνδυασμό με τη συνταγματικά επιβαλλόμενη πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1του Συντάγματος).

Και ναι μεν η αποτροπή της χρεωκοπίας της Χώρας αποτελεί εύλογο σκοπό επιβολής φορολογικών επιβαρύνσεων, δεν επιτρέπει όμως το Σύνταγμά μας ως μέσο εξαναγκασμού στην καταβολή των επιβαρύνσεων αυτών την επιβολή μέτρων που καταλήγουν στην προσβολή της ίδιας της ανθρώπινης αξίας. Τέτοιο μέτρο είναι αναμφίβολα η διακοπή της ηλεκτροδότησης των ακινήτων, δηλαδή της παροχής ενός θεμελιώδους αγαθού για την αξιοπρεπή διαβίωση του ανθρώπου. Είναι αδιανόητο την, ομολογημένη από τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, αποτυχία του κρατικού μηχανισμού να εισπράξει τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ και ΦΑΠ) της τελευταίας τριετίας να την «πληρώνει» με τον πλέον μειωτικό γι' αυτήν τρόπο η μεγάλη μάζα των πολιτών που έχουν ήδη πληγεί από την πρωτοφανή οικονομική κρίση, με την επιβολή σωρευτικών αιφνιδιαστικών φόρων και με την απειλή ότι σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής θα μείνουν στο σκοτάδι και δεν θα είναι σε θέση να μαγειρέψουν το φαγητό τους και να πλυθούν.

Για το λόγο αυτό η επιβολή του επίδικου τέλους είναι παράνομη και πρέπει να ακυρωθεί.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και για όσους λόγους επιφυλάσσομαι να προσθέσω στο μέλλον
ΖΗΤΩ
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή.
2. Να ακυρωθεί, κατά το μέρος που επιβάλλει το επίδικο τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου ...; ...;. του Ν.  ...; ...;../2011, ο με αύξοντα αριθμό ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;. λογαριασμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;.. [ΔΕΗ ή εναλλακτικός πάροχος], με ημερομηνία έκδοσης ...;- ...;- ...; ...; ...;.
3. Να ακυρωθεί η υπ' αριθμό ...; ...; ...;/ ...;.- ...;.- ...; ...; ...; εγγραφή στο χρηματικό κατάλογο της ΔΟΥ ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...;. για το επίδικο Έκτακτο Ειδικό Τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου ...; ...;. του Ν.  ...; ...;../2011, συνολικού ποσού ...; ...; ...; ...; ...; ...;. ευρώ
4. Να μου επιστραφεί νομιμοτόκως με το επιτόκιο υπερημερίας των ιδιωτικών διαφορών το ποσό του επίδικου Έκτακτου Ειδικού Τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου ...; ...;. του Ν.  ...; ...;../2011 που υποχρεώθηκα να καταβάλω αχρεωστήτως, αρχής γενομένης για την έναρξη του νομιμοτόκου από την άσκηση της παρούσας προσφυγής.
5. Να καταδικαστεί το Δημόσιο στη δικαστική δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.


[1] Μονομελούς, αν το ύψος του τέλους είναι μέχρι 20.000?, τριμελούς για τέλος μεγαλύτερο των20.000 ?.

[2] ή επικαρπωτής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις