Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Καρπενήσι: Αποτελέσματα θέσεων κοινωφελούς εργασίας


Τo ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 5.803/1/2012 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»:Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις σχετικές Ανακοινώσεις, το ΑΣΕΠ και την ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ, οι πίνακες που αναρτώνται περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Αλφαβητικός πίνακας αποκλειομένων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού. Στον πίνακα των απορριπτέων βρίσκονται: α) όσοι απορρίφθηκαν από το διαγωνισμό λόγω π.χ μη προσκόμισης έγκυρης κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ και β) όσοι απορρίφθηκαν για θέσεις εργασίας επειδή δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση. Διευκρινίζεται ότι, για τις θέσεις που, ωστόσο, πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια η μοριοδότησή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον κύριο πίνακα κατάταξης. Για να κατεβάσετε τον πίνακα στον υπολογιστή σας, πατήστε εδώ.

2. Πίνακας κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ. Στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, καθώς και το σύνολο των μορίων και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, αλλά με αναγραφή μόνο του ΑΜΚΑ. Για να κατεβάσετε τον πίνακα στον υπολογιστή σας, πατήστε εδώ.

3. Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης εμφανίζονται τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο, το σύνολο των μορίων και οι επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, χωρίς το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αλλά με αναγραφή μόνο του οικείου ΑΜΚΑ, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία. Για να κατεβάσετε τον πίνακα στον υπολογιστή σας, πατήστε εδώ.

4. Πίνακας προσληπτέων κατ’ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Ο πίνακας είναι προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά τη δήλωση αποδοχής των θέσεων εργασίας από τους προσληπτέους, καθώς και μετά από το αποτέλεσμα της εξέτασης των τυχόν ενστάσεων από το ΑΣΕΠ. Για να κατεβάσετε τον πίνακα στον υπολογιστή σας, πατήστε εδώ.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται στους υποψηφίους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Επομένως, οι υποψήφιοι μπορούν από την Τρίτη 28/08/2012 έως και την Πέμπτη 30/08/2012 να καταθέσουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων. Η ένσταση κατατίθεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11523) και όχι στα γραφεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή έως την 07/09/2012 να προσκομίσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, Ροζάκη Αγγελή 59, Λαμία και ώρες 9:00 – 15:00, τα εξής δικαιολογητικά:

α) συμπληρωμένο το έντυπο αποδοχής θέσης (η αναζήτησή του μπορεί να γίνει στα γραφεία του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ ή στην ιστοσελίδα του φορέα),
β) φωτοτυπία επίσημου εγγράφου όπου θα διαφαίνεται ο Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α.,
γ) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην οποία θα διαφαίνεται το ακριβές χρονικό διάστημα της ανεργίας καθώς και αναλυτικά το διάστημα της τελευταίας πιθανής επιδότησης και
δ) Για την κατηγορία των Α.μ.Ε.Α απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ που να αποδεικνύεται η ισχύς της ανεργίας.

Εναλλακτικά οι προσληπτέοι μπορούν να αποστείλουν τα παραπάνω ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση:

ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε
(για την Π.Ε. Ευρυτανίας)
Ροζάκη Αγγελή 59, 35100 ΛΑΜΙΑ 
Υπόψιν: Βογιατζή Σπύρου
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας και στην περίπτωση μη εμφάνισης του ωφελούμενου- η μη εμπρόθεσμης αποστολής των δικαιολογητικών αποδοχής θέσης- το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα προχωρήσει στην διαγραφή και αντικατάστασή του, εκδίδοντας εκ νέου οριστικό πίνακα προσληφθέντων.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, έχει ως συνέπεια να απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται και πάλι, ότι κάθε ωφελούμενος μπορεί να απασχοληθεί σε μία θέση εργασίας έως πέντε (5) μήνες μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη μοριοδότησή τους και τη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε καθημερινά από 9:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο: 2231051777 (αρμόδια υπάλληλος: κα. Ανεστοπούλου Σοφία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις