Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Προτάσεις του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του χρέους


Στο 129% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊό­ντος φέρεται να εκτιμά το Διεθνές Νομισμα­τικό Ταμείο ότι θα διαμορφωθεί το χρέος της Ελλάδας το 2020, βάσει του προσχεδίου της έκ­θεσης για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, μεταδίδει το Dow Jones Newswires επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.
Το ποσοστό ξεπερνά το επίπεδο που θεωρεί­ται βιώσιμο από τους περισσότερους οικονομολό­γους, καθιστώντας πιο δύσκολο από ποτέ το επι­χείρημα πως η χώρα θα μπορέσει στο μέλλον να αποπληρώσει τα χρέη της.

Παρά ταύτα υπήρξε μια σειρά ενδείξεων την πε­ρασμένη εβδομάδα πως υπάρχει ακόμη αρκετή πολιτική θέληση εντός της ευρωζώνης να εγκριθεί το νέο, ενισχυμένο πακέτο διάσωσης της Ελλάδας.
Το ΔΝΤ προτείνει τέσσερις τρόπους για να μειω­θεί ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ κάτω από το επίπεδο του 120% που οριοθετεί τη βιώσιμη πε­ριοχή, σύμφωνα με την προηγούμενη έκθεση του Οργανισμού για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους που είχε καταρτιστεί τον Οκτώβριο. Σημει­ώνεται ότι το προσχέδιο της έκθεσης του ΔΝΤ θα συζητηθεί στο σημερινό Eurogroup των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.
Ένας από τους τρόπους που προτείνει το ΔΝΤ είναι να επιτραπεί στην Ελλάδα να κεφαλαιοποιή­σει τους δεδουλευμένους τόκους από τα ομόλογα που διακρατούν οι ιδιώτες πιστωτές. Τα ομόλογα αυτά θα επιστραφούν στην ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής χρέ­ους, βάσει του οποίου οι επενδυτές θα λάβουν νέα ομόλογα αξίας που θα αντιστοιχεί στο 50% της αξίας των αρχικών ομολόγων.
Η δεύτερη πρόταση προβλέπει τη μείωση του υφιστάμενου επιτοκίου των δανείων ύψους 110 δισ. ευρώ του πρώτου προγράμματος στήριξης.
Στην τρίτη το ΔΝΤ προτείνει να ζητηθεί από τις κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης να δημοπρα­τήσουν τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν σαν επενδύσεις – εκτιμώμενης αξίας 12 δισ. ευρώ – στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης χρέους.
Βάσει της τέταρτης πρότασης, η ΕΚΤ θα αποποιηθεί τα κέρδη που εναλλακτικά θα αποκόμιζε από τα ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 45-50 δισ. ευρώ που αγόρασε στην ανοιχτή αγορά την περίοδο 2010-2011.
Σύμφωνα με το προσχέδιο, η πρώτη και η δεύτε­ρη επιλογή, αν εφαρμοστούν, θα συρρικνώσουν το χρέος της Ελλάδας κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έκαστη, η τρίτη επιλογή κατά 3,5 ποσοστι­αίες μονάδες και η τέταρτη επιλογή κατά 5,5 πο­σοστιαίες μονάδες.
Το ΔΝΤ φέρεται να εκτιμά παράλληλα ότι ο λό­γος χρέους/ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2011 θα δια­μορφωθεί στο 164%, από 162% προηγουμένως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

συνολικες επισκεψεις